Raspberry Pi Mod B+, Raspi Robot Board v2, Robotplattform 2WD